3D ACA 510 PREMIUM RUBBING COMPOUND 237 ML - LEŠTÍCÍ PASTA


Žádné hodnocení.
Kód: 510OZ8
Výrobce: 3D CAR CARE3D CAR CARE
Dostupnost:
NA DOTAZ
LEŠTÍCÍ PASTA
Vaše cena:560 Kč , plus doprava
3D ACA 510 PREMIUM RUBBING COMPOUND 237 ML - LEŠTÍCÍ PASTA3D ACA 510 PREMIUM RUBBING COMPOUND 237 ML - LEŠTÍCÍ PASTA
Je vylepšená verze naší nejprodávanější pasty ACA 500, která byla navržena tak, aby zajistila maximální efektivitu leštících prací pro osoby používající leštící houby.Poskytuje skutečnou korekci laku, neobsahuje žádná plniva ani silikony, které by zakryly škrábance a spirály.
Největší vady laku odstraňuje díky použití nového typu brusné technologie s názvem Alfa Ceramic Alumina.
ACA 510 je flexibilní a všestranný nástroj pro použití s libovolnou kombinací strojů a tvrdých leštících houbiček i leštících kotoučů. Dostatečně agresivní, aby korigoval i ty nejodolnější nové keramické bezbarvé laky a zušlechtěný do bodu, kdy ani tenké vrstvy barvy (až na limit) neproříznou. Snadno se používá, snadno se čist.Obsahuje: Aluminium oxide.Varování:H302Zdraví škodlivý při požití. P264 škodlivý při vdechování. H332 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.P301+P330 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.Upozornění: Neaplikujte na přímém slunci, aplikujte na chladné povrchyNenechte na povrchu samovolně zaschnout
S tímto zbožím kupují
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.