3D SUPER CITRUS APC 1 GALLON 3,78 L - KONCENTRÁT - UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ


Žádné hodnocení.
Kód: 1091G01
Výrobce: 3D CAR CARE3D CAR CARE
Dostupnost:
SKLADEM
KONCENTRÁTROVANÝ UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ 3,78 l
Vaše cena:2.120 Kč , plus doprava
( Vaše cena:2.120 Kč/ks)
 
3D SUPER CITRUS APC 1 GALLON 3,78 L - KONCENTRÁT - UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ3D SUPER CITRUS APC 1 GALLON 3,78 L - KONCENTRÁT - UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ
Organický odmašťovač na vodní bázi s přírodními citrusovými oleji, které rozpouštějí a čistí mastné a olejové nečistoty.
KONCENTRÁT, který slouží jako předmytí - odstraníte mastnotu, mízu ze stromů, silniční dehet, nečistoty. Nebo na interiér – tepování, čištění plastů. DOPORUČUJEME PŘIKOUPIT DÁVKOVACÍ PUPMIČKU PRO PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ A 3D LAHEV S PUMPIČKOU
Návod k použití:
DO 3D LAHVE 750 ML S VODOU:
Běžné znečištěné plasty a textil: 1 dávka z dávkovací pumpičky
Silně znečištěné plasty a textile: 2 až 4 dávky z dávkovací pumpičky
-Nastříkejte přímo na znečištěný povrch a nechte působit cca 1 minutu
-Otřete povrch čistou mikro vláknovou utěrkou nebo opláchněte vodou Obsahuje: Alcohols, C9-11, ethoxylated; Hydroxid sodný; ethylendiamintetraacetát tetrasodný; (R)-p-mentha-1,8-dien
Nebezpečí
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech.

Doplňky a související
S tímto zbožím kupují
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.