3D CERAMIC COATING PLUS KIT - KERAMICKÁ OCHRANA


Žádné hodnocení.
Kód: 940CC-KIT
Výrobce: 3D CAR CARE3D CAR CARE
Dostupnost:
SKLADEM
Novinka
KERAMICKÁ OCHRANA
Vaše cena:3.079 Kč , plus doprava
( Vaše cena:3.079 Kč/ks)
 
3D CERAMIC COATING PLUS KIT - KERAMICKÁ OCHRANA
3D CERAMIC GRAPHENE COATING PLUS 30 ML - KERAMICKÁ OCHRANA-POSKYTUJE DLOUHOTRVAJÍCÍ OCHRANU VAŠEHO LAKU PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ŽIVLY. Obsahuje graphene a je z řady 3D tím nejtrvanlivějším a nejodolatelnějším keramickým povlakem.Má vynikající oleofobní a hydrofobní vlastnosti.
NÁVOD POUŽITÍ:
DŮKLADNĚ OMYJTE A OSUŠTE VAŠE VOZIDLO,PROVEĎTE DEKONATAMINACI LAKU, TA VÁM ZARUČÍ , ŽE OSTRANÍTE VEŠKERÉ NEČIŠTOTY, KTERÉ BĚŽNÝM MYTÍM NEODSTRANÍTE ( POLETAVÁ REZ,TEČKY OD ASFALTU,WATER SPOTY) ( DOPORUČUJEME 3D CLAY TOWEL, FINAL TOUCH).Krok 1: Obtočte 3D semišový harřík kolem aplikátoru a naneste dostatečné množství coatingu, aby byla pokryta celá plocha aplikátoru.Krok 2: natahujte ze strany do stranu po té nahoru a dolů a rovnoměrně rozetřete coating. Aplikujte po díl po díle.Krok 3: vyčkejte 30 sekund a díl vyleštěte pomocí jemné mikro vláknové utěrky. Pokud je povrch mastný, počkejte ještě několik sekund a znovu vyleštěte
Výstražný symbol nebezpečnosti


H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.H315 Dráždí kůži.H318 Způsobuje vážné poškození očí.H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech
S tímto zbožím kupují
3D ERASER WATER SPOT REMOVER 473 ML -  ODSTRAŇOVAČ SKVRN OD TVRDÉ VODY 3D ERASER WATER SPOT REMOVER 473 ML - ODSTRAŇOVAČ SKVRN… Kód: 107OZ16
ODSTRAŇOVAČ SKVRN OD TVRDÉ VODY 473 ml
513 Kč
3D SPRAYER GRAY CHEMICAL RESISTANT 9  - ODOLNÝ ROZPRAČOVAČ K 3D LAHVIČCE 3D SPRAYER GRAY CHEMICAL RESISTANT 9 - ODOLNÝ… Kód: C-11
CHEMICKY ODOLNÝ ROZPRAČOVAČ K 3D LAHVIČCE
129 Kč
3D BRAKE DUST REMOVER 1 GALLON (BDX) 3,78 L -CHEMICKÁ  DEKONTAMINACE 3D BRAKE DUST REMOVER 1 GALLON (BDX) 3,78 L -CHEMICKÁ… Kód: 117G01
CHEMICKÁ DEKONTAMINACE 3,78 l
2.510 Kč
HERRENFAHRT WOOL - PAD 135X25MM HERRENFAHRT WOOL - PAD 135X25MM Kód: PS02009
KATOVACÍ KOTOUČ
439 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.