K PRAVIDELNÉMU ČIŠTĚNÍ SILNĚ KONTAMINOVANÝCH PRVKŮ Z HLINÍKOVÝCH SLITIN, LEHKÝCH KOVŮ A NEREZOVÉ OCELI - TENZI ALUX

K PRAVIDELNÉMU ČIŠTĚNÍ SILNĚ KONTAMINOVANÝCH PRVKŮ Z HLINÍKOVÝCH SLITIN, LEHKÝCH KOVŮ A NEREZOVÉ OCELI - TENZI ALUX

104 Kč
  • Cena bez DPH:86 Kč

Kyselinový produkt určený k pravidelnému čištění silně kontaminovaných prvků z hliníkových slitin, lehkých kovů a nerezové oceli. Odstraňuje minerální sedimenty, uhlíkové usazeniny z brzdových destiček a nečistoty z ovzduší. 

Funguje okamžitě. Doporučeno pro osobní automobily a motocykly.

APLIKACE:

- hliníkové ráfky a hliníkové rámy

- poklice kol

- chromované výfukové potrubí

VYUŽITÍ:

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku.

Nařeďte vodou v poměru 1: 3 - 1:5. 

Postříkejte povrch čištěné plochy a omyjte ji vodou - vysokotlakým mytím.

Upozornění: Prostředek zdrsňuje skelný povrch.


Popis první pomoci:

Při styku s kůží (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Při styku s okem: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení!

Ihned volejte toxikologické středisko/lékaře.

Skladujte uzamčené.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Vyhledejte lékařskou pomoc. Na pracovišti musí být k 

dispozici přípravky s čistou vodou a voda na výplach očí.