TENZI EN-JEE - ČISTIČ URČENÝ K ODSTRAŇOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ POCHÁZEJÍCÍCH ZE SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ

TENZI EN-JEE - ČISTIČ URČENÝ K ODSTRAŇOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ POCHÁZEJÍCÍCH ZE SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ

132 Kč
  • Cena bez DPH:109 Kč

Alkalický produkt, určený k odstraňování znečištění pocházejících ze silničních komunikací.

Neobsahuje žádné nebezpečné chemické látky, které by mohly poškodit autolak.

APLIKACE:

- ráfky kol, poklice kol, kola 

- ruční a automatické mytí automobilů

VYUŽITÍ:

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku.

Nařeďte vodou v poměru 1: 5 - 1:10.

Postříkejte povrch a omyjte jej vodou - vysokotlakovým mytím.


Popis první pomoci:

Při styku s kůží (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Při styku s okem: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. 

Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení!

Skladujte uzamčené.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Vyhledejte lékařskou pomoc. Na pracovišti musí být k dispozici přípravky s čistou vodou a voda na výplach očí.